Centre Carlemany de Llengua Catalana

Nivell A2

Certificats de català - nivell A2 El nivell A2, Diploma d'usuari bàsic, acredita un domini de l'ús de la llengua general, tant oral com escrit, que permet desenvolupar amb autonomia una activitat comunicativa bàsica pròpia de les situacions més habituals de comunicació.

L'examen del nivell A2 s'estructura en quatre blocs repartits de la manera següent:

BlocsDuradaPuntuació
Part 1comprensió oral25 minuts25 punts
comprensió escrita40 minuts25 punts
expressió i interacció escrita30 minuts15 punts
Part 2expressió i interacció oral15 minuts35 punts
Total examen1 h 50 minuts100 punts

La durada total de l'examen és d'1 hora 50 minuts.

  • La comprensió oral, la comprensió escrita i l'expressió i la interacció escrita es fan successivament en una mateixa data, amb una durada d'1 h 35 minuts, per a tots els candidats.
  • L'expressió i la interacció oral es fa, independentment de la part 1, a hores assignades per a cada candidat i té una durada de 15 minuts.

Per ser declarat apte, l'examinand ha d'assolir:

  • A la part oral (comprensió oral i expressió i interacció oral): un 60% dels 60 punts establerts. És a dir una nota igual o superior a 36 punts sobre 60.
  • A la part escrita (comprensió escrita i expressió i interacció escrita): un 60% dels 40 punts establerts. És a dir una nota igual o superior a 24 punts sobre 40.

Descripció i mostres d'exàmens

actualitzat: 17.3.2019, 10:11