Centre Carlemany de Llengua Catalana

Nivell C1

Certificats de català - nivell C1 El nivell C1, Diploma d'usuari experimentat, acredita un domini de l'ús de la llengua general, tant oral com escrit, en la varietat estàndard, que permet comunicar-se amb adequació i correcció en les situacions comunicatives que requereixen l'ús d'un llenguatge mitjanament formal o informal.

L'examen del nivell C1 s'estructura en quatre blocs repartits de la manera següent:

BlocsDuradaPuntuació
Part 1comprensió escrita50 minuts15 punts
expressió i interacció escrita90 minuts40 punts
lèxic, gramàtica i ortografia65 minuts20 punts
Part 2expressió i interacció oral25 minuts25 punts
Total examen3 h 50 minuts100 punts

La durada total de l'examen és de 3 hores i 50 minuts.

  • La comprensió escrita i l'expressió, la interacció escrita i la prova de lèxic, gramàtica i ortografia es fan successivament en una mateixa data, amb una durada de 3 hores 30 minuts, per a tots els candidats.
  • La part 2 (expressió i interacció oral) es fa, independentment de la part 1, a hores assignades per a cada candidat i té una durada de 18 a 20 minuts.

Per ser declarat apte, l'examinand ha d'assolir:

  • A la part oral (expressió i interacció oral): un 70% dels 25 punts establerts. És a dir, una nota igual o superior a 17,5 punts sobre 25.
  • A la part escrita (comprensió escrita, expressió i interacció escrita, i lèxic, gramàtica i vocabulari : un 70% dels 75 punts establerts. És a dir, una nota igual o superior a 52,5 punts sobre 75.

Descripció i mostres d'exàmens

actualitzat: 17.3.2019, 10:11