Centre Carlemany de Llengua Catalana

Nivell C2

Certificats de català - nivell C2 Acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet comunicar-se amb adequació i correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment en el registre més formal de la llengua, i també la capacitat d'analitzar conceptes relacionats amb el funcionament del sistema lingüístic català.

Objectiu de l’examen

La finalitat de la prova és avaluar, d’una banda, si l’examinand té la competència lingüística necessària per comunicar-se eficaçment en qualsevol situació comunicativa formal, especialment en situacions d’àmbits tècnics, professionals i acadèmics d’una certa complexitat, i, de l’altra, si és capaç d’analitzar aspectes relacionats amb el bon ús de la normativa de la llengua catalana.

Ha de demostrar que és capaç d’adaptar-se a qualsevol context espontàniament amb un grau alt de precisió i demostrar un domini subtil dels matisos que fan que la seva intervenció sigui naturalment fluida.Destinataris

La prova s’adreça a persones que duen a terme tasques i activitats lingüístiques complexes en l’àmbit laboral o acadèmic, tant en les comunicacions orals com en les escrites, i que necessiten acreditar un nivell molt alt de català.

Estructura, durada i puntuació de l’examen

L’examen avalua les habilitats lingüístiques següents:

  • Habilitats integrades (comprensió lectora, comprensió oral i expressió escrita)
  • Coneixements gramaticals (lèxic, gramàtica i ortografia)
  • Expressió i interacció oral (comprensió lectora i expressió oral)

L’examen del nivell C2 s’estructura en tres blocs repartits de la manera següent:

BlocsDuradaPuntuació
Part 1habilitats integrades180 minuts60 punts
Part 2coneixements gramaticals45 minuts25 punts
Part 3expressió i interacció oral45 minuts25 punts
Total examen4 h 30 minuts100 punts

La durada total de l’examen és de 4 hores i 30 minuts.

Les habilitats integrades i els coneixements gramaticals es fan successivament en una mateixa data, amb una durada de 3 hores 45 minuts, per a tots els candidats.

L’expressió i la interacció oral es fa, independentment de les parts 1 i 2, a hores assignades per a cada candidat i té una durada de 30 minuts.

Aptitud

Per ser declarat apte, l’examinand ha d’assolir una puntuació total mínima del 60%.


Descripció i mostres d'exàmens

actualitzat: 17.3.2019, 10:11